24.03.2019.
Klasy sportowe

Informacja w sprawie zasad działania klas sportowych w SP26 w  roku  szkolnym  2017/2018

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1078) oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)) • Szkoła Podstawowa Nr 26 prowadzi oddziały sportowe:

  • klasy I – III akrobatyka sportowa,

  • klasa IV- VIII - interdyscyplinarna (akrobatyka i piłka siatkowa)

  • klasy IV i VII o profilu siatkarskim

 • W klasach sportowych SP-26 realizowany jest program kształcenia ogólnego na podstawie Rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu równolegle z programem klasyfikacyjnym Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej oraz programem szkolenia w zakresie piłki siatkowej zaopiniowanym przez PZPS.

 • W klasach sportowych o kierunku akrobatyki sportowej program autorski realizowany jest w ścisłej współpracy z Uczniowskim Młodzieżowym Akrobatycznym Klubem Sportowym, działającym przy SP-26. Współpraca dotyczy w szczególności ustalania kryteriów rekrutacji do szkoły, pomocy szkoleniowej, w tym uczestnictwa w zawodach, ustalania drożności szkolenia sportowego i wzajemnego udostępniania urządzeń sportowych.

 • Do realizacji programu szkoła posiada 4 sale gimnastyczne, w tym jedną z rozstawionym na stałe gimnastycznym sprzętem specjalistycznym oraz halę sportową.

 • Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin.

 • W ramach zajęć sportowych realizowane są między innymi zabawy ruchowe /bieżne, rzutne, skoczne/, zajęcia na pływalni, zajęcia z gimnastyki i akrobatyki, zajęcia baletowe oraz gry zespołowe /mini piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna i piłka ręczna/.

 • Dzieci z klas sportowych mają możliwość uczestniczenia w obozach sportowych.

 • Obiady w klasach sportowych są częściowo dofinansowywane z budżetu miasta stołecznego Warszawy.

 • Kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać:
  -  bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej,
  -  pisemną zgodę rodziców,
  -  zaliczenie testu sprawnościowego.

 • Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera /instruktora/ prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do klasy działającej na zasadach ogólnych.Nauczyciele - trenerzy prowadzący:

akrobatyka sportowa - mgr Jolanta Górska 0 609 091 983
piłka siatkowa          - mgr Marzena Szatecka 
                               Koordynator ds. sportu 0 507 056 864


 


Reklama:klimatyzacja