19.07.2018.
Podręczniki i pomoc socjalna

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

STYPENDIUM SZKOLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ UCZNIOM SP 26

Przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł.


Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. pobrany ze strony internetowej, bądź   w pokoju pedagoga wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  (z sierpnia 2017 r.). 

Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy.

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub imiennych faktur wystawionych na dziecko.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

„WYPRAWKA SZKOLNA 2017”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 

  1. W zakresie zakupu podręczników - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

  • w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

  • klasach I branżowych szkół I stopnia,

  • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

2. W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

  • w klasach II i III szkoły podstawowej,

  • klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

  • klasach I branżowych szkół I stopnia,

  • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2017 r.Wnioski do pobrania poniżej lub u pedagoga.

STYPENDIUM SZKOLNE

ZASIŁEK SZKOLNY

ZAKUP PODRĘCZNIKÓW 


Reklama:klimatyzacja