27.07.2017.
Podręczniki i pomoc socjalna


Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

STYPENDIUM SZKOLNE

Przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł.


Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2016 r. pobrany ze strony internetowej, bądź   w pokoju pedagoga wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku  (z sierpnia 2016 r.). 

Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy.

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub imiennych faktur wystawionych na dziecko.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

„WYPRAWKA SZKOLNA 2016”

(dotyczy tylko uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyższej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych)


W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wniosek obejmuje również dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych w klasach I-III i VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych

Wnioski do pobrania poniżej lub u pedagoga.

STYPENDIUM SZKOLNE

ZASIŁEK SZKOLNY 


Reklama:klimatyzacja