26.09.2017.
Stołówka szkolna

JADŁOSPIS


   

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJAjent Stołówki szkolnej: 

p. Jolanta Chmielecka: tel. 608-817-415

 
 
OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2017
abonament pełny  133 zł
II dania  114 zł
klasy sportowe 85,50 zł
zupy 38 zł    
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE OBIADÓW
 

Rodzice płacący przelewem mogą odliczać, zapłacone i zgłoszone niewykorzystane obiady podczas nieobecności dziecka w szkole

Wpłaty przyjmowane są w godz. 7-14.30  na dole w stołówce


1. Jednocześnie proszę o zapoznanie się z regulaminem i zasadami na jakich działa stołówka w szkole. Nie rejestrujemy odwołań zgłoszonych na jakiekolwiek inne numery telefonów lub adresy mailowe niż podane wyżej. Nie przyjmujemy odwołań zgłaszanych po godzinie 09:00 (dotyczy dnia bieżącego). Nauczyciele oraz pracownicy administracji szkolnej nie przyjmują odwołań obiadów. 

Zwroty za odwołane posiłki realizowane będą w formie odliczenia przy dokonywaniu/pobieraniu opłaty za miesiąc następny.

Państwa dokonujących opłat za wyżywienie przelewem na rachunek bankowy prosimy o samodzielne odliczenie zgłoszonych w miesiącu poprzednim nieobecności. Informujemy jednocześnie, że każdy przelew weryfikowany jest pod kątem zgodności wpłaconej kwoty z ilością zarejestrowanych przez nas odwołań.

Pod koniec każdego miesiąca będzie informacja o ilości dni obiadowych., mnożymy razy stawka 

Dla klas sportowych x 4,50zł.
Pełny abonament x 7 zł
Samo drugie danie x 6 zł
Zupa x2 zł.

Przypominam, że  odliczenie za niewykorzystane obiady można zrealizować wyłącznie przy zgłoszeniu nieobecności dziecka w szkole PRACOWNIKOM KUCHNI

Bez znaczenia pozostaje fakt czy była lub nie wniesiona opłata za obiady. Uczeń wpisany na listę posiłków jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Jednocześnie proszę o terminowe wpłaty za obiady. W przypadku dużych opóźnień dziecko nie otrzyma posiłku.

  

Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych w budynku szkoły Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:

·         Uczniowie, wnoszący indywidualne opłaty w formie abonamentu;

·         Uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS;

·         Pracownicy zatrudnieni w szkole po dokonaniu wcześniejszej opłaty.

 

2.       Żywienie obejmuje:

·         Dla klas „0” oraz I – VI – dwudaniowy obiad,

3.       Opłaty pobieramy z góry (wyjątek stanowi opłata za miesiąc wrzesień i styczeń), termin płatności przypada na dwa ostatnie dni robocze poprzedzającego miesiąca. Wpłaty przyjmowane będą w dniach wyznaczonych jako termin wpłaty.

Opłaty należy wnosić w burze stołówki lub na konto.

 

4.       W przypadku wpłaty na konto należy przestrzegać wyznaczonych terminów (terminarz dostępny na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń)

Wyżej wymienionych opłat można dokonywać w formie przelewu na konto:

   

Mbank: 95 1140 2004 0000 3702 5641 6743

Stołówka Szkolna

Ul. Miedziana 8

00-814 Warszawa

Dokonując przelewu należy koniecznie wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza, miesiąc za który dokonana jest wpłata oraz rodzaj posiłku (obiad, zupa, II danie, całodzienne wyżywienie, śniadanie).

 

5.       W przypadku nieobecności dziecka w szkole w celu dokonania odpisu należy zgłaszać ten fakt z wyprzedzeniem najpóźniej do godziny 9:00 bieżącego dnia osobiście lub telefonicznie  608 817 415 lub 22/620-45-02 wew 26  po godzinie 9:00 obiad można odwołać na dni następne. Obiady odwołujemy tylko i wyłącznie podczas nieobecności dziecka w szkole. We wszystkich klasach robią to tylko rodzice (nie dzieci).  Odwołany obiad przechodzi na miesiąc następny lub pieniądze oddawane są rodzicom. Obiady odwołane w dniu nieobecności po godzinie 9:00 nie zostaną odliczone.

 

6.       Rezygnację z żywienia należy zgłosić u kierownika stołówki z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w przeciwnym przypadku należy uregulować należność.

 

7.       Do stołówki wchodzą osoby uprawnione (opiekunów prosimy o nie wchodzenie do stołówki)

 

8.       W stołówce obowiązuje zmiana obuwia oraz zakaz wchodzenia w ubraniu wierzchnim i stroju gimnastycznym.

 

9.       Teczki, plecaki pozostawiamy w miejscu wyznaczonym.

 

10.   Na stołówce nie biegamy, nie krzyczymy, nie przepychamy się w kolejce.

 

11.   Na stołówce obowiązują ogólne zasady dobrego wychowania.

 - Sztućce mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem (nie wyginamy ich)

 - Naczynia po spożyciu posiłku odstawiamy w wyznaczonym miejscu.

 - Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni.

 - Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

 

12.   Jadłospis tworzymy uwzględniając wszystkie grupy żywieniowe od 5 do 12 lat, dostosowując je do specyfiki zbiorowego żywienia.

 

13.   Jadłospis będzie wywieszony na drzwiach stołówki oraz na stronie internetowej.

 

14. Zastrzegamy możliwość zmiany jadłospisu podyktowanej brakiem dostępności produktów odpowiedniej jakości.

 

15.   Na stołówce dzieci klas „0” oraz dzieci uczęszczające na świetlicę spożywają posiłki pod opieką wychowawców i opiekunów.

 

16.   Posiłki wydawane będą w godzinach: 

·         Obiad   11:40 – 14:00

" """"""

 


Reklama:klimatyzacja