23.03.2019.
Oddział przedszkolny


ImageOpiekunką klasy "0" jest:


Pracownie wyposażone są w sprzęt audio-wizualny i urozmaicone pomoce dydaktyczne oraz gry planszowe. W salach dzieci mają wydzielone kąciki: zabaw, przyrodniczy, czytelniczy.

Harmonogram pracy oddziału przedszkolnego.
W klasie „0” obowiązuje 25 godzin wychowania przedszkolnego oraz godzina j.angielskiego, 2 godz. religii lub etyki i 3 godz.muzyki.

Przykładowy rozkład dnia pracy z dzieckiem oddziału przedszkolnego:
7.00 – 8.00    Dyżur opiekuńczy w świetlicy.
8.00 – 8.15    Schodzenie się dzieci.
8.15 – 8.30    Ćwiczenia poranne.
8.30–8.50    Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję  wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.50 – 9.00    Czynności higieniczno – porządkowe. Mycie rąk , przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.30    Śniadanie – zejście dzieci z wychowawcą na stołówkę szkolną.
9.30 – 11.00  Zajęcia dydaktyczne z wychowawcą lub nauczycielami : j. angielskiego lub
                      muzyki.
11.00 – 11.45 Spacery ; zabawy dowolne na świeżym powietrzu , na placyku zabaw, boisku
                       lub sali gimnastycznej.
11.45 –12.00  Przygotowanie do obiadu – mycie rąk
12.00 – 12.30 Obiad na stołówce szkolnej ( zupa i II danie) pod opieką wychowawcy.
12.30 – 13.00 Ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające po posiłku.
13.00 – 14.00 Zabawy dydaktyczne, Cwiczenia graficzne , utrwalanie poznanych wierszy i
                       piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej
                       (ewentualnie czytanie fragmentów książek) . Zabawy dowolne w kącikach
                       zainteresowań lub zabawy na podwórku szkolnym.
13.00 – 18.00 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej.


" "
" "
"
Prowadzone są następujące zajęcia edukacyjne:


-dzieci  uczestniczą w zajęciach ruchowych, prowadzonych przez  nauczyciela specjalistę
 wychowania fizycznego odbywających się na sali gimnastycznej na I piętrze,
-dzieci biorą udział w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez
 nauczyciela  tego przedmiotu p. K. Nowosz
-dzieci uczęszczają na religię prowadzoną przez Panią katechetkę ( alternatywnie mogą uczestniczyć
  w zajęciach etyki),
-dzieci biorą udział w zajęciach umuzykalniających prowadzonych przez nauczyciela specjalistę
  p. K, Malantowicz
-w sali projekcyjnej wyświetlane są filmy edukacyjne,
-w zależności od warunków atmosferycznych dzieci wychodzą na boisko szkolne, lub placyk zabaw
 gdzie uczestniczą w grach i zabawach zespołowych,
-organizowane są wyjścia tematyczne w teren, celem poznania okolicy  wokół  szkoły,
-po obiedzie prowadzone są zajęcia relaksacyjne i wyciszające, także zabawy na placyku,
-po południu w ramach pracy świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach teatralnych, zajęciach
 muzycznych, grach i zabawach dydaktycznych, zajęciach plastycznych, grach i zabawach  ruchowych
 oraz  prowadzone są  zajęcia żywego słowa.
Z pewnością wielu z Państwa zastanawia się, czy dziecko ma wystarczający zasób umiejętności i wiadomości, by móc rozpocząć naukę w I klasie w wieku sześciu lat. Zachęcamy do zapoznania się z arkuszem, który pomoże Państwu w podjęciu decyzji.

Arkusz dostępny jest tutaj.

 

 

 


STANDARDY PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


1. Dzieci pozostają pod stałą opieką wychowawcy i nauczyciela świetlicy.

Podstawowym i najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oddziału przedszkolnego przebywającym na terenie całej szkoły, wliczając salę lekcyjną, korytarz rekreacyjny, stołówkę, szkolny plac zabaw, szatnię i wszelkie inne pomieszczenia znajdujące się w szkole.

Opieka nad dziećmi realizowana jest w godzinach:
7:00-8:00  -  dyżur poranny
8:00-13:00  -  realizacja podstawy programowej przez wychowawcę
13:00-18:00  -  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze realizowane w świetlicy szkolnej

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, podczas zebrań z rodzicami dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy.


Dzieci pozostają w swojej sali przez cały czas pod stałą opieką swoich nauczycieli
i wychowawcy.


2. Nauczyciele realizują podstawę programową.

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 26 realizuje program nauczania systematycznie uzupełniając wiedzę i doskonaląc umiejętności zawodowe.
Uwzględnia się indywidualne potrzeby uczniów.

Intensywność i forma zajęć dydaktycznych jest dostosowywana do potrzeb i możliwości dziecka sześcioletniego.

Właściwe wyposażenie sali edukacji przedszkolnej w pomoce edukacyjne, sprzęt audiowizualny i zabawki wspomaga proces edukacyjny zapewniając odpowiednie
warunki do nauki, odpoczynku i zabawy.

Dzieci mają przydzielone indywidualne imienne szafki w szatni i szuflady w klasie na ubrania, przybory szkolne i książki. Taka organizacja pracy wzmaga u dzieci poczucie bezpieczeństwa i niezależności, uczy porządku, samoorganizacji i odpowiedzialności.


3. Pedagog szkolny oraz Psycholog szkolny bezpośrednio wspierają wychowawcę.

Dzieci w zależności od potrzeb korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły oraz z terapii w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
         Organizowane są zajęcia specjalistyczne ( rewalidacyjne i dodatkowe godziny
         wspomagania) wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia
         specjalnego.


WSKAZANIA DLA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Dzieci przebywając w sali szkolnej, mają  odpowiednie warunki do nauki oraz odpoczynku i zabawy. Mają także możliwość pozostawienia w szkole części swych podręczników i przyborów szkolnych.
Sala wyposażona jest w indywidualne  szafki, w pomoce dydaktyczne, ułatwiające dzieciom edukację (np. sprzęt audiowizualny, gry i zabawki) Nauczyciel wykorzystuje część rekreacyjną sali lekcyjnej do przeprowadzenia zajęć ruchowych, relaksacyjnych i wyciszających.
Nauka w klasie I zbliżona jest do edukacji przedszkolnej i uwzględnia możliwości i potrzeby sześciolatka. Szkoła zapewnia dzieciom przedszkolnym standard opieki przed i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Odpowiednie wyposażenie sal, nowe podstawy programowe i właściwe
przygotowanie nauczycieli sprzyjają rozwojowi dziecka sześcioletniego. 

 


Reklama:klimatyzacja