19.03.2019.
Konferencja MKO
W  dniu 18 listopada  2011r. w Szkole Podstawowej nr 26  odbyła się  Konferencja– ŚWIAT RÓZNORODNYCH  KULTUR, DOŚWIADCZEŃ I MOŻLIWOŚCI,  której organizatorami byli  Mazowiecki Kurator Oświaty , Biuro Krajowe UNHCR w Polsce,Urząd Dzielnicy Warszawa –Wola oraz Fundacja Ocalenie.
     W  dniu 18 listopada  2011r. w Szkole Podstawowej nr 26  odbyła się  Konferencja– ŚWIAT RÓZNORODNYCH  KULTUR, DOŚWIADCZEŃ I MOŻLIWOŚCI,  której organizatorami byli  Mazowiecki Kurator Oświaty , Biuro Krajowe UNHCR w Polsce,Urząd Dzielnicy Warszawa –Wola oraz Fundacja Ocalenie.
Konferencja przeznaczona  była dla osób mających codzienny kontakt  z uczniami  pochodzącymi z różnorodnych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych. Uczestnicy spotkania– dyrektorzy szkół, nauczyciele , wychowawcy, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji administracji publicznej mieli możliwość  udoskonalenia swoich  kompetencji  międzykulturowych  rozumianych  jako:
- dostrzeżenie różnic kulturowych i ich wpływu na nasze postawy i zachowania, 
- nabycie umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych,
- kształtowanie tolerancji dla niejednoznaczności i inności, 
- zapobieganie wśród dzieci zjawiskom motywowanym uprzedzeniami i stereotypami ,
- rola  edukacji we wspieraniu integracji, 
- umiejętność  pozytywnej  komunikacji w kontekście wielokulturowym. 
Spotkanie uświetnili swoją  obecnością: Mazowiecki Kurator Oświaty – Karol Semik, Dyrektor Biura Krajowego Wysokiego Komisarza  Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców – UNHCR - Ernest Zienkiewicz, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty – Krystyna Mucha  oraz  kierownictwo  Fundacji Ocalenie-  Dorota Parzymies, Malika Abdoulvakhabova  oraz  przedstawiciele stołecznej Policji.
Uczestnicy  Konferencji  bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny  i organizacyjny spotkania.   

 


Reklama:klimatyzacja