19.03.2019.
Konferencja MKO
W dniu 11 czerwca 2013 już po raz kolejny w naszej  szkole z inicjatywy Mazowieckiego Kuratora Oświaty odbyła się Konferencja poruszająca tematykę postaw nietolerancyjnych w naszym społeczeństwie. Tym razem tematem spotkania było .: „Przeciwdziałanie nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem”. Spotkanie było kierowane do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz przedstawicieli administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

W Konferencji wzięły  udział , oprócz wspomnianej p. v-ce Kurator  m.in. p. Krystyna Mucha Dyrektor Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego MKO oraz przedstawicielki Wojewody Mazowieckiego - p. Anna Olszewska - z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, p. Grażyna Kulińska - Koordynatorka do spraw Równego Traktowania przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz p. Bogumiła Bogackapełnomocnik Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka .

Moderatorami spotkania byli,  z ramienia MKO p. wizytator Joanna Jałosińska  oraz  gospodarz szkoły  dyr. Paweł Prusik

   Podczas spotkania przybliżono uczestnikom zagadnienia związane m.in. z prawnymi regulacjami dotyczącymi zakazu dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne bądź narodowe oraz działaniami profilaktycznymi podejmowanymi w tej kwestii przez administrację publiczną i organizacje pozarządowe. Prelegenci przedstawili także, czym jest „przestępstwo z nienawiści” oraz prawne aspekty ochrony jego ofiar. Uczestnicy spotkania bardzo wysoko ocenili  poziom merytoryczny organizacyjny oraz  logistyczny Konferencji. Uczestnikom rozdano materiały poglądowe. 
 


Reklama:klimatyzacja