19.03.2019.
Samorząd Uczniowski - Klasy I-III


Opiekunkami Małego Samorządu są: Jolanta Gąsiorowska i Magdalena Przychodzeń

Przewodniczący: IGA DĄBROWSKA- III b
Zastępcy Przewodniczącego: Marta Tokarczyk III c, Jan Zakrzewski III a,  Karolina Lejtas II a

PLAN PRACY MAŁEGO SAMORZĄDU

Samorząd Uczniowski jest jedną z licznych organizacji, która w istotny sposób wpływa na życie szkoły. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas 1-3 powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie rozwijamy postawę, wiedzę, umiejętności pozwalające kierować życiem ludzi w sposób demokratyczny. Uczymy odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, aktywności, pozwalającej świadomie kształtować otoczenie, a także umiejętności współpracy i szukania porozumienia w zespole, szacunku dla odmienności przekonań, otwartości, pozyskiwania sojuszników działań.

 Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy, szkoły, miasta, dzielnicy, gminy, powiatu, województwa, państwa… Ten rodzaj działalności dzieci stanowi istotny element modelowania współczesnej szkoły. Dlatego właśnie już od najmłodszych lat przygotowujemy uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu.

 

 Cele:

§  Reprezentowanie ogółu uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie.

§  Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.

§  Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki w szkole.

§  Wczesne przygotowanie uczniów do udziału w pracach samorządu uczniowskiego.

§  Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły.

§  Uczenie samorządności i aktywności na terenie szkoły i poza nią.

§  Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania i rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

§  Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (m.in. Konwencji Praw Dziecka).

§  Kształcenie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

§  Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

 


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III DZIAŁAJĄCEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie klas I-III. 
 2. Skład władz samorządu. Rada Samorządu Szkolnego jest reprezentantem uczniów klas I-III w szkole. W skład Rady Samorządu wchodzą: przewodniczący, zastępcy oraz przedstawiciele poszczególnych klas. 
 3. Kompetencje władz samorządu. Rada Samorządu Szkolnego ma prawo do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły opinii w sprawach szkoły wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:
  a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią stawianymi wymaganiami
  b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu
  c) prawa do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
  d) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej
  e) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
  f) prawa wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 
 4. Sposób podejmowania decyzji. Rada Samorządu może podjąć decyzję w drodze głosowania w obecności min. 50%+1 z jej członków lub przeprowadzić referendum wśród uczniów. 
 5. Sposób uchwalenia i zatwierdzania uchwał. Uchwały będą zatwierdzane w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
 6. Kadencja Rady Samorządu trwa jeden rok (wybory odbywają się w X).
 


Reklama:klimatyzacja